گردشگری و هتل

گردشگری و هتل

تامین مالی پروژه های گردشگری و هتلسازی و ...

> تعریف پروژه های سرمایه گذاری جهت احداث هتل ها و پروژ ه های توریستی

> تهیه بسته های اقتصادی جهت سرمایه گذاری در صنعت گردشگری

> تامین منابع مالی پروژه های گردشگری و هتل سازی از طریق تسهیلات داخلی و خارجی

> شناسایی و تهیه هتل های آماده جهت سرمایه گذاری و خرید

> جذب برندهای بهره بردار خارجی و داخلی

> جذب برندهای بهره بردار خارجی و داخلی

> مشاور در خصوص آموزش نیرو های توانمند جهت بهره برداری هتل و هتلداری

> تهیه طرح های توجیهی جهت ساخت و تجهیز هتل

> مشاور در خصوص اخذ هرگونه مجوز لازم جهت پروژه های گردشگری و ساخت هتل