BCI GROUP : تیم  BCI متشکل از نیروهای متخصص جهت انجام پروژه های برندینگ و ایجاد باشگاه مشتریان برای شرکت ها و پروژه های معتبر، تشکیل و به عنوان زیر مجموعه ایی از شرکت در حال فعالیت می باشد.
ARVIN GROUP : موسسه تبلیغاتب آروین جهت انجام کلیه کمپین های تبلیغاتی مورد نیاز شرکت ها و پروژه های تحت قرارداد شرکت تاسیس گردیده و هم اکنون به عنوان بخش تبلیغاتی شرکت در حال فعالیت می باشد .