انرژی و معدن

انرژی و معدن

تامین مالی پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی و ...

> مشاوره در خصوص سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران

> مشاوره در خصوص عقد قراردادهای مربوط به صنایع گاز و پتروشیمی در ایران

> تامین منابع مالی پروژه های صنایع گاز و پتروشیمی از طریق شرکتها و سرمایه گذاران خارجی

> تامین منابع مالی پروژه های صنعت نفت از طریق فاینانس خارجی

> مشاوره در خصوص تامین مواد معدنی موجود در کشور ایران

> مشاوره در خصوص عقد قراردادهای خرید معادن و بهره برداری معادن

> مشاوره در ارتباط با اخذ مجوزات لازم در خصوص ساخت و تجهیز پروژه های پتروشیمی

> مشاوره در خصوص تامین پیمانکاران معتبر و شرکتهای سازنده فعال در ایران، در خصوص صنایع پتروشیمی